ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

5/5 - (1 bình chọn)

Ưu nhược điểm công ty cổ phần. Theo khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần;
– Cổ đông là cá nhân, tổ chức sẽ sở hữu cổ phần. Phải có tối thiểu 3 cổ đông và không giới hạn số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
– Lợi nhuận mà cổ đông nhận được từ việc sở hữu cổ phần là cổ tức;
– Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phần;
– Công ty cổ phần có đủ các yếu tố để được coi là pháp nhân theo điều 74 Bộ luật Dân sự 2015. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty chính thức có tư cách pháp nhân. .
Từ ngày 1/1/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực với nhiều quy định mới liên quan đến công ty cổ
phần.

Đặc điểm của công ty cổ phần

  • Công ty cổ phần có các đặc điểm sau:
  • Có tư cách pháp nhân;
  • Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • Cổ đông tham gia góp vốn có thể là cá nhân, tổ chức; số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không có giới hạn về số lượng;
  • Cổ đông góp vốn thành lập công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác của công ty.

Ưu nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm:

Khả năng huy động vốn của công ty rất cao và linh hoạt vì công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp duy nhất trong 5 loại hình doanh nghiệp trên không giới hạn số lượng cổ đông góp vốn và được quyền phát hành cổ phiếu ra công chúng. họ;
Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần cũng tương đối dễ dàng, do đó thu hút nhiều người tham gia góp vốn vào doanh nghiệp;
Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về số vốn đã góp vào công ty nên mức độ rủi ro của cổ đông không cao;
Với lợi thế có thể huy động vốn nhanh chóng và linh hoạt, công ty cổ phần có thể hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề.

Nhược điểm:

Ít tin tưởng vào đối tác khi cổ đông chỉ có trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn góp của họ;
Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp vì số lượng cổ đông rất đông, nhiều cổ đông có thể không quen biết nhau và có thể có sự chia thành các nhóm cổ đông trong công ty chống đối nhau về mặt lợi ích. lợi ích;
Cơ cấu tổ chức phức tạp hơn một công ty TNHH, quan hệ đối tác hoặc sở hữu duy nhất. Quyền quản lý trong các công ty cổ phần được phân cấp rõ ràng.
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan ra quyết định cao nhất của một công ty cổ phần. Tuy nhiên, bộ phận này ít hoạt động hơn và thường chỉ họp Đại hội đồng cổ đông mỗi năm một lần;
Hội đồng quản trị có toàn quyền quản lý và đưa ra các quyết định chiến lược cho công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông;
Giám đốc / Tổng giám đốc chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị.
thu tuc thanh lap cong ty tnhh
Quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông hoặc nhóm cổ đông thiểu số không được bảo đảm. Trên thực tế, trong các công ty cổ phần tại Việt Nam, quyền lực của công ty tập trung chủ yếu vào các cổ đông lớn và các giám đốc điều hành, quản lý, vì vậy đối với các công ty cổ phần, có Ban kiểm soát. được thành lập theo tính chất chính thức hoặc không có Ủy ban Kiểm toán Nội bộ, lợi ích của các cổ đông nhỏ có thể bị vi phạm hoặc bị ảnh hưởng;
Đối với một công ty cổ phần, việc đưa ra quyết định dù là về quản lý doanh nghiệp hay kinh doanh sẽ khó khăn hơn vì phải thông qua HĐQT, Đại hội đồng cổ đông… Vì vậy, thật dễ dàng để bỏ qua các vấn đề. cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp.
Một công ty cổ phần sở hữu những lợi thế mà không một loại hình doanh nghiệp nào sau đây có được, nhưng điều đó cũng có nghĩa là loại hình kinh doanh này có yêu cầu cao về cách thức tổ chức và quản lý doanh nghiệp. Hầu hết các công ty lớn có ít nhất 3 cá nhân hoặc tổ chức góp vốn trở lên muốn kinh doanh các ngành nghề đòi hỏi vốn lớn sẽ ưu tiên cho loại hình công ty cổ phần để dễ dàng huy động vốn từ nhiều nguồn và nhiều đối tượng khác nhau. Loại hình công ty này phù hợp với tất cả các ngành nghề kinh doanh được pháp luật Việt Nam cho phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.