Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Đánh giá bài viết

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Tiếp nhận đơn

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến trụ sở cục SHTT tại Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện của Sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

logo trong 1 1

– Bước 2: Thẩm định hình thức đơn.

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức của ứng dụng, từ đó đưa ra kết luận xem đơn có được coi là hợp lệ hay không (Đưa ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ / từ chối chấp nhận đơn đăng ký [1]).
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục SHTT ra quyết định chấp nhận hồ sơ hợp lệ;
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục SHTT ra thông báo về ý định từ chối chấp nhận hồ sơ hợp lệ, trong đó nêu rõ lý do, sót sót khiến hồ sơ bị từ chối và ấn định thời hạn. 2 tháng để người nộp đơn nhận xét hoặc sửa chữa thiếu sót. Trường hợp người nộp đơn không sửa chữa những thiếu sót/sửa chữa những thiếu sót một cách không thỏa đáng/không có ý kiến phản đối/phản đối không chính đáng thì Cục SHTT ra quyết định từ chối nhận đơn.

– Bước 3: Công bố đơn

Sau khi quyết định chấp nhận một ứng dụng hợp lệ được đưa ra, đơn đăng ký sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp.

– Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Đánh giá khả năng bảo vệ của đối tượng nêu trong ứng dụng theo các điều kiện bảo vệ, từ đó xác định phạm vi bảo vệ tương ứng.

– Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng yêu cầu bảo hộ, Cục SHTT sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng yêu cầu bảo hộ, người nộp đơn nộp hồ sơ nộp đầy đủ, kịp thời các khoản phí, lệ phí thì Cục SHTT sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận bằng văn bản. Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp.

Cách thức thực hiện

Thông tin phí, lệ phí
Phí Đơn vị tính Văn bản Mô tả
Phí: 100000 Đồng Phí phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ:100.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 20.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ)
Thông tin phí, lệ phí
Phí Đơn vị tính Văn bản Mô tả
Phí: 120000 Đồng Phí công bố đơn:
Thông tin phí, lệ phí
Phí Đơn vị tính Văn bản Mô tả
Phí: 120000 Đồng Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ:
Thông tin phí, lệ phí
Phí Đơn vị tính Văn bản Mô tả
Phí: 120000 Đồng Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ:
Thông tin phí, lệ phí
Phí Đơn vị tính Văn bản Mô tả
Phí: 120000 Đồng Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.